TÜRK İSLAM DEVLETLERİ İLE İLGİLİ KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

TÜRK İSLAM DEVLETLERİ İLE İLGİLİ KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

 

ağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumu­na katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?

A) Ahilik teşkilatı        B) Kümbet mimarisi                                      C) Arap alfabesi

D) Vakıf sistemi           E) Veraset sistemi

                                                                                                                                                                                         Cevap E

 

Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devlet­lerden hangisinin zamanında atılmıştır?

A) Memlükler                  B) Karahanlılar                                         C) Eyyûbîler

D) Gazneliler                    E) Selçuklular                                                                                                                                                      Cevap B

 

Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi kültürel hayatlarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır?

A) Hat                     B) Maden işçiliği                   C) Heykel                 D) Oyma               E) Dokuma                                  Cevap: A

 

Selçuklularda,

I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması,

II. ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması,

III. din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

durumlarından hangilerinin taht kavgalarına neden olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I                        B) Yalnız II                             C) Yalnız III             D) I ve II                 E) II ve III                                            Cevap: B

 

Müslüman Türk devletlerinde devlet memurluğu ço­ğunlukla babadan oğula geçer, iktidar değişmelerinde de iktidar çoğu kez aynı ailede kalırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçların­dan biridir?

A) Devletin iyi yönetilmesi

B) İşsizliğin önünün kapanması

C) Başarılı bir dış siyaset izlenmesi

D) Yeni mesleklerin önünün kapanması

E) Bürokraside egemen bir sınıfın ortaya çıkması

Cevap: E

 

I. Samanoğulları

II. Karamanoğulları

III. Büyük Selçukluları

Yukarıdaki devletlerden hangilerinin resmî dili Türkçeydi?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III                  D) I ve II                  E) II ve III

Cevap: B

 

Sultan İkinci Kılıç Arslan döneminde, Anadolu Sel­çuklularında ekonomik durum yüksek düzeye ulaş­mıştır,

Bu dönemde görülen,

I. imar çalışmalarının fazla olması,

II. surlar içinde birer kaleden ibaret olan kasabala­rın büyümesi,

III. loncalar tarzındaki Ahilik teşkilatının Müslüman olmayanlara kapalı olması

durumlarından hangileri ekonomideki bu başa­rının kanıtları arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II                             C) Yalnız III                        D) I ve II                 E) I, II ve III

Cevap: D

 

Cengiz Han’ın torunu Hülagu tarafından İran’dakurulan ve 1258 yılında Bağdat’ı alarak Abbasi
Devleti’ne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlhanlı Devleti

B) Timur Devleti

C) Altın Orda Devleti

D) Çağatay Devleti

E) Memluk Devleti                                                                                                                                                                                                                   Cevap: A

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde pazarlarda fiyatları, tartı ve ölçü aletlerini, üretilen ve satılan malların kalitesini denetleyen görevlidir?

A) Ulak B) Silahtar             C) İğdişbaşı                D) Muhtesip         E) Câmedâr

Cevap:D

 

ÖSYM Sınavları
12 Haziran 2017 Cumartesi
Geri Sayım Kodu