İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİYLE İLGİLİ KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİYLE İLGİLİ KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

Türk Devletlerinde,

I. taht kavgalarının ortaya çıkması,

II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması,

III. çeşitli dinlere inanılması

durumlarından hangileri “ülkenin hükümdar ailesi­nin ortak malı olması” töresinin sonuçları arasın­dadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II             C) Yalnız III                               D) I ve III                          E) I, II ve III

                                                                                                                                                                 Cevap A

 

Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır.

Yalnız bu bilgiyle,

I. toplumun dinî arayış içerisinde olduğu,

II. kağanın kararlarının sorgulanabildiği,

III. din değiştirmenin yaşam biçimini etkilediği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II                     D) II ve III                   E) I, II ve III

                                                                                                                                                                     Cevap: D

 

İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine kanıt ol­duğu savunulabilir?

A)Hakanın iç işlerine, dış işlerinden daha az önem verdiğine

B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna

C) Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğuna

D) Hakandan sonra tahta çıkma hakkının yabguya ait olduğuna

E) Türklerin Gök-Tanrı inancının dışındaki inançlara da açık olduğuna

Cevap: C

 

Aşağıdaki alfabelerden hangisi Türklere özgü­dür?

A) Sogd     B) Kiril                    C) Orhon                        D) Latin                        E) Sanskrit

Cevap: C

 

 

İslamiyet’ten önce Türklerin,

I. tarımda sulama kanalları yapma,

II. halı–kilim dokumacılığı yapma,

III.  silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme

uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtikle­rinin kesin bir kanıtıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III                     D) I ve II                    E) II ve III

Cevap: A

 

 Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göster­gesi olduğu savunulabilir?

A)Yerleşik hayata geçmeleri

B) İlk devletlerini Orta Asya’da kurmaları

C) Çeşitli dini inanışları benimsemeleri ve bunları yaşantılarına yansıtmaları

D) Boylar halinde birlikte yaşamaları

E) İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kimlik­lerini korumaları

Cevap: E

 

  Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önce, Türkler­de ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü meza­ra verilen addır?

A) Yuğ          B) Şad      C) Kurgan                          D) Toy                     E) Tigin

 

                                                                                                                                                                     Cevap: C

Aşağıdakilerden hangisi, Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

A)Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi

B) Avrupa’da bir Hun Devleti kurulması

C) Roma İmparatorluğu’nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi

D) Avrupa’da skolastik düşüncenin egemen olması

E) Göktürk Devleti’nin yıkılması

Cevap: E

ÖSYM Sınavları
12 Haziran 2017 Cumartesi
Geri Sayım Kodu